Birdie - Golf Courses in Philippines

Hello!

Register Login

Tournament Player List

Tournament:   OB Burapha Mon 24 Sep 2018
Course:   Burapha — Burapha Course C&D
Round:   1 — Monday 24-09-2018

ID Name Index Tee HCP Tee Tee Time Sign in
1 1001624 Peter Stonebridge 20.6 24 White
09:30
1 1001634 James Brackett 7.3 8 White
09:30
1 1010914 John Fitzgerald 20.0 23 White
09:30

2 1001935 Brad Jordison 7.8 9 White
09:37
2 1001862 David Atkinson 13.4 15 White
09:37
2 1006242 Stuart Sinfield 3.8 4 White
09:37
2 1001810 Peter Nixon 9.1 10 White
09:37

3 1001641 Per Loevgren 19.1 22 White
09:44
3 1002173 Allan Robartson 20.3 23 White
09:44
3 1002653 Willy Van heetvelde 15.9 18 White
09:44
3 1001818 Edwin Turner 25.1 29 White
09:44

4 1003176 Don Smalley 19.1 22 White
09:51
4 1002152 Ken Price 11.6 13 White
09:51
4 1000115 John Fenwick 17.7 20 White
09:51
4 1001734 Kim Danboise 9.6 11 White
09:51

5 1008242 Dion Lane 13.1 15 White
09:58
5 1003268 Carl Thompson 28.0 32 White
09:58
5 1001750 Stefan Hoge 16.7 19 White
09:58
5 1001896 Andrew Makara 23.6 27 White
09:58

6 1004811 Manny Deftereos 12.2 14 White
10:05
6 1005733 Alan White 15.3 18 White
10:05
6 1005325 Howard Moore 11.6 13 White
10:05
6 1004431 Jack Slowiak 15.1 17 White
10:05